Kateřina Reiblová on Management tv: Insurance Brokering is a prestigious profession with a personal approach to clients

Kateřina Reiblová v Management tv: Pojišťovací makléř je prestižní povolání s osobním přístupem ke klientům

Kateřina Reiblová is a member of the board of directors and the HR Director of the insurance brokerage company RESPECT, which has been focused mainly on insurance for companies and entrepreneurs since 1993. In this interview, she introduced the corporate culture of this Czechoslovak company and also revealed how the company has managed to keep its low fluctuation of employees in the long term.

Tip for Management tv viewers - What if you don't have enough time to watch the entire video?

Click on the time in brackets in the video description below to go to the specific topic listed on the right.

[00:29] What does it mean to be a partner in the corporate insurance market?

[01:50] Employee expertise and orientation in various industries of corporate clientele.

[03:10] Her own role in the company and the value of employees.

[03:46] Prestige and other benefits of the insurance industry.

[06:49] The value of an insurance broker in the market and the importance of specialization.

[07:50] Insurance Broker versus Financial Advisor.

[08:50] The first steps of a new employee in the company.

[11:00] Factors leading to low fluctuation of RESPECT employees.

[12:56] Acquisition of expertise in the field of insurance.

[13:59] Living values ​​within the company.

[15:25] Benefits of a family business and an individual approach to people and clients.

[17:42] Success factors of RESPECT on the market.

[18:52] Vision for the future.

[19:54] Modern technology and application development in the insurance segment.

  Kateřina Reiblová v Management tv: Pojišťovací makléř je prestižní povolání s osobním přístupem ke klientům

  Kateřina Reiblová je členkou představenstva a HR ředitelkou pojišťovací makléřské společnosti RESPECT, a.s., která se zaměřuje především na pojištění firem a podnikatelů od roku 1993. V rozhovoru přiblížila firemní kulturu této československé společnosti a mimo jiné prozradila, jak se firmě daří udržet si dlouhodobě nízkou fluktuaci zaměstnanců. 

  Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

  Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

  [00:29] Co znamená být partnerem na trhu korporátního pojišťovnictví?

  [01:50] Odbornost zaměstnanců a orientace na různé obory korporátní klientely.

  [03:10] Vlastní role ve společnosti a hodnota zaměstnanců.

  [03:46] Prestiž a další přednosti pojišťovacího oboru.

  [06:49] Hodnota pojišťovacího makléře na trhu a význam oborové specializace.

  [07:50] Pojišťovací makléř versus finanční poradce.

  [08:50] První kroky nového zaměstnance ve společnosti.

  [11:00] Faktory nízké míry fluktuace zaměstnanců společnosti RESPECT, a.s.

  [12:56] Získávání odbornosti v oblasti pojišťovnictví.

  [13:59] Žité hodnoty společnosti.

  [15:25] Výhody rodinného podniku a individuální přístup k lidem i klientům.

  [17:42] Faktory úspěchu společnosti RESPECT, a.s. na trhu.

  [18:52] Vize do budoucna.

  [19:54] Moderní technologie a vývoj aplikací v pojišťovacím segmentu.

  Obsah byl připraven ve spolupráci